gomovies Movie What About Love

*
WATCH
Putlockers >>>
  • 2020
  • Sharon Stone
  • Writed by: Douglas Day Stewart, Klaus Menzel
  • description: Two young lovers change the lives of their parents forever when the parents learn from the joyful experience of their kids, and allow themselves to again find their love
  • directed by: Klaus Menzel
I'm a Kyla-lover before i became a cat-lover ??????. Movie The accident vasculaire. Movie the accidental pm. Movie the accidental spy. Movie the accident 2019. Movie The accident nucléaire. What is the movie the accident about. I am going to eat an apple now. Movie accidentally engaged. Movie the accident man. Although these birds can be seen fluttering all over the castle and it's surroundings lands, agaori birds prefer warmer climates. They are native to the rain forest, and most of them choose to return there every winter. Agaori birds are highly social, and are very rarely seen by themselves. They move in large groups of either two twins, or four bonded birds. Should mated agaori ever be separated, they will search the world over for the other, becoming withdrawn and more solitary if their search is unsuccessful. In such circumstances, the other birds become more friendly towards these single agaori birds, including them in grooming activities and giving them hatchlings to watch over. These companions possess the ability to transfer their own emotions to other living creatures. They use this gift often to life people's spirits, and stir thoughts of love. Should an agaori gift a human with one of their feathers, the human will feel an instant pull that is impossible to ignore. These humans often leave their homes to go on grand adventures, and return with a love that they discovered on their travels. These couples are considered to be tied together by fate, and never seem to experience the same arguments or separations as others might. Egg These two eggs shake violently when separated. Hatchling These little ones are born in pairs. They are cheeky young hatchlings, flitting about the castle curiously. Despite everyone's best efforts, no one can keep them out of the quieter rooms, such as classrooms or the libraries. Somehow, a window is always left open somewhere, allowing these curious birds entry. Agaori will play with any human or creature who is willing, be it a dragon or a small persuade other creatures to share in their play by transferring their own emotions to them. Even the most regal, sad, or violent creatures will join in a romp when the agaori want them to. Adult Agaori birds are most easily recognizable due to their methods of travel. There are usually a hundred or more of them grouped together, and the birds are paired off in twos of fours within the group. These are highly social companions, and are extremely sweet towards one another. Pairs born together have deep bonds, and are almost always cuddling. There are no notable differences between males and females, and tasks are shared evenly between the two. These companions come in a wide array of colors, from bright yellow to green to blue. They match the flowers and plants of the Razan forest. Though some agaori birds will remain at the castle throughout the year, most leave for their homelands when the winter winds begin their approach. In the humid rain forest, bugs and seeds are plentiful year round, and the wild agaori birds welcome these companions happily. Should any of these companions choose wild mates, they will remain in the Razan forest for life, and their magi must travel to them if they have need. These creatures bond easily to their magi, and can be taught many things. Though these companions cannot master human tongue, they are capable of learning hundreds of words. They can mimic human speech quite well, although they do not always use it for good. Agaori hatchlings will chant 'treat, treat, treat' almost endlessly, and even grown agaori will land on food and declare 'mine'. Should their demands not be met, the bird will project their feelings to get whatever they desire. Many an unreasonable action has been blamed on agaori, and magi must be very guarded around them. On the other hand, having many of these birds at a social event can cause quite the festive party. It is important to note that their powers dim the farther away from their twins they are. Additional Information No. 572 Obtained by breeding Laska Agaori with Liefde Agaori Released: February 22, 2015 Artist: Lazuli Description: Damien Breeding:???
Vocals kung vocals ??? Superb ang talent! Truly exceptional diva! You deserved to be called a Slay Queen ??. Armastuse all mõeldakse tavakeeles eelkõige sügavat kiindumust kahe inimese vahel või erakordset tunnet, mis laseb maailmal imelisena paista. Sõna "armastus" kasutatakse paljudes seostes ning pole selge, kas tegu on ühe asjaga, mis avaldub erinevalt, või mitme eri asjaga. Armastust ei saa üheselt ega ammendavalt defineerida. Armastus on tundeline ja mõtteline side; positiivseid elamusi esile kutsuva isiku, eseme [1] või abstraktse nähtuse kõrge väärtustamine ning püüdlemine selle poole. Armastus võib väljenduda tunnetes, mõtetes, hoiakutes ja käitumises ning põhineda näiteks vanemlikel instinktidel (ema armastus lapse vastu), harjumusel ja kasvatusel (kodumaa-armastus) või seksuaalsel külgetõmbel (erootilis-romantiline armastus). Sõna "armastus" võidakse kasutada erineva intensiivsusega tundesideme tähistamiseks. Enamikus keeltes on armastuse mõiste, kuid puuduvad eraldi sõnad, et eristada naise ja mehe vahelist armastust, ema armastust lapse vastu, armastust kodumaa või raha vastu jne. Armastuse ( love) all mõistetakse kahe isiku vahelist vastastikust veetlust, intiimsust, kiindumust ja teisest hoolimist. Kui räägitakse armastusest, peetakse kõige sagedamini silmas inimlikku armastust, st armastust kahe inimese vahel, eeskätt mehe ja naise vahelist erootilis-romantilist armastust. Ameerika Ühendriikides 1966. aastal tehtud küsitluse kohaselt oli armastus, lapse saamise tungi kõrval, üks peamisi abiellumise põhjuseid. Armastuse kokkuleppelised definitsioonid ja süstemaatika puuduvad, st armastusel on palju nii soolisi, psüühilisi, füsioloogilisi, anatoomilisi, geneetilisi, religioosseid, kultuurilisi, intellektuaalseid kui ka isiksuslikke erisusi, ka on ta pidevas muutumises. Nii kirjeldatakse armastust vahel ka rea paradoksidena. [2] [3] Sarnaselt sõprusega võib armastus olla hüve ja väärtus, aga ka muret, kurbust ja teisi soovimatuid tundeid ja nähtusi kandev inimsuhe ja -side. Inimestevaheline armastus [ muuda | muuda lähteteksti] Inimestevaheline armastus esineb eri vormides mitmesugustes inimsuhetes pereliikmete, sõprade ja partnerite vahel. Inimestevaheline armastus on nii põlvkondade ülene kui -vaheline. Inimestevahelise armastuse juurde kuuluvad emotsionaalne, vaimne ja füüsiline lähedus, altruism, abivalmidus ja pühendumus. Seksuaalse püüdluse olemasolu eristab olulisel määral erinevaid armastusi. Mehe armastusel naise vastu ja naise armastusel mehe vastu (samasooliste suhte puhul ka samast soost armastajatel) on seksuaalsusel väga oluline roll. Bioloogilise sooga ennast mitte identifitseerivad inimesed ( transmees ja transnaine) võivad olla identiteedilt kas hetero-, bi -, homo - või aseksuaalsed. Lapsevanema armastusel lapse vastu seksuaalsuse roll praktiliselt puudub. [4] Tõenäoliselt puudub nimetatud roll ka enesearmastuse [5] puhul. Armastus võib olla vastastikune või ka vastamata. Tihti käib armastusega kaasas ka romantiline armukadedus, soovimatus oma armastatu lähedust teistega jagada. Romantiline armastus [ muuda | muuda lähteteksti] Pikemalt artiklis Romantiline armastus Üks inimesi kõige enam huvitanud ning kunstis enim käsitletud armastuse liike on erootilis-romantiline armastus. Harilikult mõistetaksegi armastuse all sügavat, füüsilist ja emotsionaalset kiindumust kahe inimese vahel. [6] (vt ka armukolmnurk; vabaarmastus). Romantilise armastuse intensiivistumist, selle lembesuhte keelatuse [7] tõttu vanemate poolt, nimetatakse Romeo ja Julia efektiks. [8] Kui inimestevahelist armastust peetakse oluliseks igas vanuses inimestele, siis romantilise armastuse sarnaseid ilminguid on täheldatud ja empiiriliste uuringutega tuvastatud juba 9-aastastel. [9] Millisest vanusest alates tänapäeval romantilist armastust oleks võimalik valideerida ja kontrollida pole selge. Kas eelmise sajandi arengupsühholoogiliste (näiteks poiste ja tüdrukute arengukäsitlused erinevad [10]) käsitluste alusel saaks inimlapse anatoomilisi, füsioloogilisi, või psüühilisi ning vaimse arengu etappide läbivust võrrelda üksnes ealiselt piiritletud skaalal pole selge. Romantilise armastuse täpseid väliseid ja sisemisi mehhanisme ja toimeid ei tunta. Developmental cognitive neuroscience [ muuda | muuda lähteteksti] Developmental cognitive neuroscience on interdistsiplinaarne teaduse valdkond, mis uurib psühholoogiliste protsesside ja nende neuroloogilisi aluseid arenevas organismis. Selle raames peetakse täiskasvanuks indiviidi, kes jõuab oma arengujärgus suguküpsuse etappi, st puberteedieas. Normaalne adrenarhe jõuab indiviidi arengus kätte nii 10. eluaastaks. Kuigi uuringutega on tõestatud, et üksnes väike protsent 12-aastaseid on seksuaalselt aktiivsed, on see arv pidevalt kasvamas ja 19. eluaastaks on vähemuses need, kes ei soovi romantilist armastust või seksuaalset kirge kogeda ja/või ei ole seda juba teinud. Eesti haridussüsteemis on koolikohustus 17. eluaastani, seega on tõenäoline ja ühe sotsioloogilis-semiootilise uuringuga on kinnitust leidnud ka 14 ? 17 -aastaste Eesti õpilaste mälestused esmase romantilise armumise/romantilise armastuse koha ( kooli) kohta. [11] Selle all peetakse silmas, arvatavasti mitte koolimaja, vaid koolikaaslaste ja/või samaealiste vahelisi suhtlemiskeskkondi üldisemalt, nutiseadmed, internet, suhtlusvõrgustikud. Uuemad uuringud näitavad, et õpilasi tihti ei pruugi rahulolevaks/õnnelikuks teha vanematepoolne kvaliteetaja-nõue ja vanemad jälle ei saa/ei taha, erinevatel põhjustel (ei pruugi olla teadlikud digitehnoloogia võimalustest jne) kõige uuemaid digitehnoloogiaid, kui 12-aastane nurub huvitegevusliku jalgpallitreeningu asemel robootikaringi ja nõuab "Alexat". [12] Armastuseuuringud [ muuda | muuda lähteteksti] Sotsiaalpsühholoogia [ muuda | muuda lähteteksti] Ekspermentaalses sotsiaalpsühholoogias pidasid sotsiaalpsühholoogid romantilist armastust (näiteks Heider 1958, Walster 1965) intensiivseks meeldimiseks. Rubin ( 1970) lähtus sellest, et romantiline armastus on inimese hoiak teise inimese suhtes, millel saab eristada kolme komponenti: kiindumus ( attachement), hoolitsus ( caring) ja lähedus ( intimacy). Altman ja Taylor töötasid välja sotsiaalse läbitavuse teooria ( the social penetration theory) ( 1973) kirjeldamaks suhtlemisel vahetatava informatsiooni ( eneseavamine) rolli vastastikuse läheduse tekkel/või ka mitte. [13] [14] Lee (1977) eristab kuut armastusestiili: erōs, lūdus, storgē, pragma, mania ja agapē. Sternbergi arvates on armastus psühholoogiline fenomen ja armastuse kolme komponendi teooria kontekstis ( 1986, 1998), mille üheks aluseks oli Spearmani inim-intelligentsuse mudel ja üldise intelligentsuse G-faktori mõiste, on armastusekogemusel kolm komponenti: kirg, lähedus ja kohustus. Hatfield ja Walster ( 1978) kirjeldasid kaht romantilise armastuse liiki: kirglik armastus ( passionate love) ja liitlaslik armastus ( companionate love). [15] [16] [17] Kirgliku armastust all peavad nad silmas nii romatilist, obsessiivset, infatuate, " armuhaigust " või ka armumist. Lisaks leiavad sotsiaalpsühholoogias rakendust muudki sotsioloogilised teooriad, mille üldküsimus võiks kõlada mitte, et kui palju (sina-mind, mina-sind) armastan?, vaid Mis maksab armastus? Social exchange theory ('sotsiaalse vahetuse teooria') alguseks peetakse aastat 1958, mil Ameerika sotsioloog George Homans avaldas artikli "Social Behavior as Exchange. " Selles artiklis määrati kahe ja/või enama inimese (näiteks rühma [18]) vahelise suhtluse (armsamad, sõbrad jt) ja sotsiaalse konteksti raamistikuks beheiviorism ja majandusteadus. Kontseptsiooni järgi saab sotsiaalseid suhteid analüüsida ka tasuvusanalüüsi alusel. Vahetusprotsessis vahetame: vahetus midagi väärtuslikku (kulu) millegi vastu mida vajame/hindame (tulu); tulust arvates maha kulu saame meeldiva tulemuse korral (kasumit) ja ebameeldiva tulemuse korral (kahjumit); ebavõrdsuse tunneme ära kui kulud > tulud või ka minu kulud > sinu kulud või ka tulud < sinu tasu. Teooriat on kaasajal modifitseeritud selliselt, et see hõlmaks suhte tekkimise, arengu ja lõpetamise otsustustes vajalikuks peetavat emotsioonifooni. Seda saab kasutada ka suhete kvaliteedi, väärtuste jmt teiste armastuse tegurite hindamiseks. Armastuseuuringutega püütakse otsida-leida seoseid armastuse ja suhete omaduste, ka seksuaalerutuse ja armastuse, vahel. Eelduseks inimeste armastusevajaduse hüpotees. Elaine Hatfield ja William Walster (1981) töötasid välja armastuse kui sildistamise kolme teguri teooria, mille kohaselt on armastus midagi millega tähistame armastuse objekti kohaloleku korral füsioloogilist erutust, sest füsioloogilise erutusega seostatakse õpetuste kohaselt (kiirenenud pulssi) armastusega. Selle alusel on armastus kolme teguri interaktsioonide tulem. Need kolm tegurit on armastuse kultuuriline määratlus (mis armastus on); kultuuriliselt sobiva armastuse objekti olemasolu (isik) emotsionaalset erutust armastuse objekti juuresolekul. Uurimise all on ka seksuaalkäitumise osa lähisuhetes ja ar
Movie the accidental prime minister full. Movie the accidental tourist. The QUEEN did it again. Ang husay! ?. Movie The accident. Movie the accidental prime minister of india.

Vicki Peterson of The Bangles is probably the best i've ever seen live. She has some amazing guitar solos. She's easily in the top 10 female guitar players. YouTube. Movie The accident de voiture. Movie The accident mortel. Movie the accidental witness. The movie the accident. Film the accident man. Movie the accident hulu. Movie the accidental tourist youtube. Movie accident on hill road. Film the accidental husband. Movie The accident lawyer. Love your solo stuff and what you do with the Night Sweats - it's a guarantee to always get 2 masterpieces instead of one! ??.
Movie the accidental husband cast. Movie based on natalie barelli book the accident. Movie the accidental lion. Movie the accidental husband. Movie The accidental. Movie accidents happen. Movie the accident. Armastuse mõistest, tüüpidest, vormidest ja ajaloost! Mõiste “armastus” on väga lai ning seda on sama keeruline defineerida nagu mõisteid “lootus”, “usk”, “elu mõte”, “saatus” jne. On olemas armastus jumala ja ligimeste vastu, võib armastada isa, ema, venda, õde, tütart, poega, õpetajat, lemmiklooma, kodumaad, emakeelt jne. Räägime seekord klassikalisest armastusest. Tundest, millega kaasnevad meeletu kirg, suured emotsioonid, hingemattev igatsus ja valu, ääretu rõõm, tohutu joovastus, vapustav seks ja füüsiline rahulolu, tihti ka suured pahandused. Armastusest, mis on korraga nii füüsiline kui ka hingeline ihalus teise isiku järele. Mõiste “armastus” on väga lai ning seda on sama keeruline defineerida nagu mõisteid “lootus”, “usk”, “elu mõte”, “saatus” jne. Armastusest, mis on korraga nii füüsiline kui ka hingeline ihalus teise isiku järele. Armastuse teemal aitasid mõtteid vahetada: Angelika (24) ? vabaabielus, reisikonsultant, liikuva eluviisiga, biseksuaalne; Raul (29) ? vallaline müügijuht Lõuna-Eestist, heteroseksuaal, kes vahetab sageli partnereid; Clementine (31) ? rahvusvahelise firma kohalik turundusjuht, abielus ja tugeva monogaamia pooldaja; Rainer (39) ? reklaamifirma AD, kunagi seksis ja armastuses kõike proovinud, praegu abielus monogaam, tahab olla truu, kuigi… Armastuse päritolu ja lätted Poeedid, heliloojad ja teiste kunstiliikide esindajad on kirjeldanud armastust tuhandel erineval viisil. Seda on just kunstis väga hea väljendada, sest nii kunst kui ka armastus põhinevad eelkõige tunnetel ja emotsioonidel. Aga kui püüda asjale läheneda veidi ratsionaalsemalt? Armastuse päritolu kohta on olemas sadu teooriaid, aga laias laastus on kaks valdavat seisukohta. Esimene, nimetagem seda “metafüüsiliseks”, väidab, et armastus on teataval määral jumaliku või kosmilise päritoluga tunne või ihalus ? ta on igavene, on alati olnud, saab alati inimeste vahel olema ning ei muutu kunagi. Nii arvab ka Clementine: “Minu arust on armastus midagi ürgset ja igavest, mis ei kao kunagi ega kuhugi. Muidugi käib elus pidev võitlus armastuse ja sallimatuse vahel, et kumb peale jääb? Ma arvan, et armastus siiski võidab! ” Teine, kutsugem seda tinglikult “dialektiliseks”, vaatleb inimestevahelist seksuaalset armastust tema ajaloolises arengus ja inimühiskonna kujunemisprotsessis. Selle järgi tekkis tõeline armastus inimkonna arengu käigus märksa hiljem, kui arvata võiks. Mõistagi oli seks olemas juba inimkonna sünnist alates, aga tõeline “tundearmastus” tekkis alles hiljem, umbes rüütliaegadel. Arenguline lähenemine näib olevat intrigeerivam ja aitab ehk paremini vastata ka paljudele meid piinavatele küsimustele armastuse kohta. Ka Rainer on kindel, et armastus tekkis hiljem, siis, kui inimestel oli juba veidi rohkem mõistust ja kultuuri ning oskusi seda tunnet kirjeldada: “Võimalik, et antiik- või keskaja inimesed juba oskasid seda tunnet kogeda, aga esiaja inimesed kindlasti mitte. ” Armastus ? hetero-, homo- või biseksuaalne nähe? Armastust võib klassifitseerida näiteks soolise suunitluse järgi ja siin jaguneb ta laias laastus kolmeks: Heteroseksuaalne armastus on tavaline normaalne kiindumus vastassoo esindajasse ja selliseid inimesi on valdav enamus. Taoline “tõmme” ja ihalus vastassoo järele algab juba üsna varases lapsepõlves, kulmineerub seksuaalse küpsemisega puberteediea lõpus ning võib kesta üsna kõrge vanuseni. See on paraku ka ainus “produktiivne” armastuse liik, mis võimaldab inimkonnal oma sugu jätkata! Millegipärast aga juhtub elus nii, et kõik inimesed ei arene selle “tavalise” mudeli järgi ning mingil eluperioodil hakkavad nad tundma huvi hoopis omasooliste vastu. Homoseksuaalne armastus on ihalus, mis on suunatud oma soo esindajate vastu. Teema, millest kõneldakse aina rohkem. Viimase kümnendi teadusuuringud on tõestanud, et 70% homoseksuaalsusest on inimesele juba sündides kaasa antud ja ainult 30% juhtudel on see omandatud. See on muutnud mõnevõrra ka suhtumist homoseksuaalidesse, kelle peale ühiskond pikka aega üsna sallimatult viltu vaatas. Nagu nähtub, pole nad suures osas oma otsuses ja valikus vabad, liiati mitte “süüdi” ja selline homoseksuaalne ihalus on aju poolkeradesse justkui sisse programmeeritud. Jumala või Looduse vingerpuss, kes teab? Rainer katsetas kunagi nooremas põlves uudishimust suhteid teiste noormeestega, sealhulgas ka seksuaalvahekorda, aga talle see ei istunud ja homoseksuaali temast ei saanud. “Ma arvan, et tükati tekitab mehekeha minus isegi teatud vastumeelsust, ” ütleb Rainer. Raul lisab üsna kategooriliselt, et tema ei taha sellest homode värgist üldse midagi kuulda ja ka Clementine nõustub temaga täielikult: “Ma lihtsalt ei mõista naisi, kes magavad teiste naistega! Kuidas nad seda teha suudavad, minu jaoks on ainuüksi mõte sellest ebameeldiv? ” Angelika ei näe aga selles mingit probleemi. Temal on olnud alates keskkooliajast ka naissoost partnereid ja talle meeldivad teised naised. Kuid temagi pole täiesti homoseksuaalne(lesbiline), sest talle meeldivad ka mehed. Juba ligi kolm aastat on ta vabaabielus ühe 30-aastase mehega. Angelika tüüpi inimesi kutsutakse biseksuaalideks ehk inimesteks, kes suudavad ja tahavad armastada mõlemast soost inimesi. Hingeline või seksuaalne ihalus? Siin võiks eristada peamiselt kahte tüüpi. Platooniline armastus keskendub eelkõige vaimsele lähedusele, hingelisele ihalusele teise inimese (mehe, naise) järele. Mõnikord ei saa partnerid kas üldse kokku või siis kohtutakse üliharva. Kohtumistega võivad kaasneda küll ka mõningad puudutused ja suudlused, kuid see on sekundaarne. Puhas platooniline armastus prevaleerib enamasti noorukieas, aga seda tuleb ette ka hiljem. “Me võisime oma esimese armastatu Maarikaga tundide viisi õhtuti rannas jalutada, merd vaadelda, kuud ja tähti jälgida ning väga õnnelikud olla. Meile tundus see kõik nii “püha”. Lihtsalt hoidsime teineteisel käest kinni ja peatusime aeg-ajalt põgusateks suudlusteks, ” tuletab Rainer oma noorpõlve meelde. “Minul oli jälle poiss, kes kirjutas mulle muudkui luuletusi ja luges neid siis kokkusaamisel ette, ” meenub Clementinile. “Ma mäletan, et ta ei meeldinud mulle välimuselt üldse, aga temaga oli nii tore koos olla. ” Tavaliselt kaasneb sellist laadi armastusega partneri või armastatu ülistamine ja idealiseerimine, selline kiindumus võib tekkida ka mingi kuulsa staari vastu, kellega päriselus reeglina üldse kokku ei saada. “Kunagi olin kordamööda meeletult armunud näitlejatesse Robert Redfordi ja Jack Nicolsoni, kuigi minu kokkusaamise šansid nendega olid ilmselgelt võimatud, ” mäletab Clementine. “Mina jälle olen siiani sügavalt sisse võetud eesti tippmodell Carmen Kassist, aga peale salajaste unistuste pole mul vist mingit võimalust, ” lisab Raul. “ Antonio Banderasest ei ole maailmas paremat meest, ” on Angelika kindel, aga tal on ka oma naisiidol, kelleks on ameerika näitlejanna Laura Harring (eriti pärast filmi “Mulholland Drive”), kellega ta kujutab ennast sageli suhtes olevat, kui partnerit parasjagu pole ja hirmus armuvalu vaevab. Mõned klammerduvad liialt platoonilise armastuse külge ning peavad seksuaalset armastust millekski “räpaseks ja häbiväärseks”. Sellise äärmusliku vaate levikut soodustas ka pikka aega valitsenud ametlik religioon, moraal ja kunst ning selle mõju kogeme tänapäevani. Siiski on platoonilisel armastusel täita tähtis roll, sest ta on justkui “kooliks” ja “võtmeks” tõelise armastuse juurde. Oma ideaalide läbikompamine, tunnete kasvatamine ja hingelt suureks saamine on platoonilise armastuse kasutegurid. On aga inimesi, kes platoonilisest armastusest suurt midagi ei arva, nagu näiteks Raul: “Mina sellesse hingelisse jamasse eriti ei usu, ma arvan, et kui on armastus, siis peab kindlasti olema ka seks! ” Kellel platoonilise armastuse etapp omal ajal millegipärast vahele jäi, sellel on ehk pisut raske jõuda ka armastuse teise vormi seksuaalse armastuse õige mõistmiseni. See on armastus, kus lisaks meeldivusele, sümpaatiale ja hingelisele lähedusele tuleb lisaks mängu veel seks. Tõepoolest, paljudest Ida energeetilistest teooriatest nähtub, et ligi 90% inimese sisemisest energiast moodustab seksuaalne energia. Seega, kui see ülitähtis komponent armastusest kõrvale jätta, ei saakski inimene justkui ka energeetiliselt “täisväärtuslikku armastust” nautida. Kuid suhe, kus on metsikult kirge, füüsilist tõmmet ja vapustavat seksi, aga väga vähe hingelist lähedust, ei pruugi olla veel tõeline armastus. Igal juhul näib olevat parim variant see, kui hing ja ihu käivad käsikäes. Kummalt poolt aga alustada? Mis on olulisem? Nii palju kui o
Full movie the accidental prime minister in hindi. Alright Massari. Scary movie the accident. You know what's weird? You ever have one of those moments where you really pay attention to a band, and you realize how talented they are? I always knew Ann Wilson could sing, but I'm having an epiphany or something right now watching this performance. She's producing that gorgeous, crystal clear voice with such little effort. Movie the accidental man. Grabe naman ito Queen Kyla... Ang ganda, ang galing, ang husay... Lifetime movie the accident. Movie the accidental missionary.

REVISE YOUR LIST!? Nancy Wilson is #1

I just thought about this song all of the sudden, when I was riding back home and couldn't help open you tube and continue singing. Movie the accident prime minister. Movie the accident killed best friend.

コメントをかく


「http://」を含む投稿は禁止されています。

利用規約をご確認のうえご記入下さい

Menu

メニューサンプル1

メニューサンプル2

開くメニュー

閉じるメニュー

  • アイテム
  • アイテム
  • アイテム
【メニュー編集】

管理人/副管理人のみ編集できます