Iste Rejim Gucleri Taraf Ndan Sehit Edilen Kahramanlar M Z!
DOWNLOADm`旅 両薺 荳薛荵丿 ... olarak kabul edilen kimselerin i巽inde bulunduklar脹 krizlere reaksiyon olarak 端rettii ... 聴te bu soruya verilen cevap aray脹lar脹 cih但di d端端ncenin ... Cemal Abdunnas脹r rejimi her ne kadar 聴slami hareket m端ntesipleri taraf脹ndan ... igali, I. K旦rfez sava脹nda Amerikan askeri g端巽lerinin Suudi Arabistan bata.... M. N. A. 02 MART 2020 PAZARTES聴. SAYI:2390. F聴YATI: 1.00 TL ... lenen al巽ak sald脹r脹da ehit olan kahramanlardan Piyade Uzman ... vatanda脹n kat脹ld脹脹 maheri bir kalabal脹k taraf脹ndan cennete yolcu edildi. ... destekledii rejim g端巽lerinin sald脹r脹s脹nda ehit ... b端 taraf脹ndan bu y脹l ... arabalar, sanayi site-.. Dinar Kaymakam脹 Selami Kapankaya, Y脹prak k旦y端ndeki ehit Temen ... BKM'e taraf脹ndan haz脹rlanan B端lent Emrah Parlak'脹n hayat verdii B端lent ... rejim unsurlar脹n脹n hava sald脹r脹s脹nda ehit d端en kahraman ... proje eitimi veren Alt脹noluk Metin Yurter K脹z Kur'an Kursunu z. ... 'Bat脹 sevdal脹lar脹 alaa脹 edildi'.. MSB: 聴dlib'de 1 askerin ehit olduu sald脹r脹n脹n ard脹ndan 21 rejim hedefi ... ""聴dlib'deki al巽ak sald脹r脹 sonras脹 b旦lgede tespit edilen 21 rejim hedefi ... Rejim taraf脹ndan yap脹lan tank at脹lar脹 sonucunda, kahraman bir silah ... da ""Suriye'nin 聴dlib b旦lgesinde rejim g端巽leri taraf脹ndan at脹lan bomba ... BBC site haritas脹.. 巽ap脹nda s脹n脹f d端manlar脹na kar脹 y端r端t端len savata elde edilen tecr端beler ... Lenin'in, 束sosyalizmin dev担s担 g端巽lere sohip olduunu ... Sosyalizm insan脹n insan taraf脹ndan s旦m端r端lmesi olana脹n脹 bile ortadan kald脹rmakta ... izler ite bunlar olmutur. ... d端nyas脹nda boylan脹vermesi ge巽en 50 y脹l i巽inde sosyalizme 旦yle bir duru m.. 聴te biz. Bug端n bu saatte, burada seninle randevu verdiimiz yerdeyiz Sen nerdesin ... Bu sahada akan T端rk kanlar脹, bu semada u巽uan ehit ruhlar脹, devlet ve.... Mardin Dicle Elektrik Da脹t脹m A. (DEDA) ve TE聴A taraf脹ndan yap脹lan ... verilerine bak脹ld脹脹nda en fazla ihracat脹n yap脹ld脹脹 端lkeler ise 旦yle; 聴te T端rkiye'nin en [] ... rejim unsurlar脹 taraf脹ndan hava sald脹r脹s脹 sonucunda ehit edilen 34 Mehmet巽ik ... rejim g端巽leri taraf脹ndan ger巽ekleen hain sald脹r脹da ehit d端en 33 kahraman.... Var m脹 旦yle kendine g端venen bir devrimci, var m脹 ben de bu ite var脹m diyen birisi? ... Bu anlamda PKK literat端r端, ehitler taraf脹ndan yarat脹lan ger巽eklerin ... Yine Botan'da onlarca kahraman gerillan脹n g旦z端n端 k脹rpmadan ahadete ulamas脹, ... Sade militanlardan biri rfan 鍖ehitlerimiz 巽ok b端y端k aclarmz 巽ok b端y端k ve derin.. Esad rejiminin hava sald脹r脹s脹nda ehit olan 34 kahraman askerimizin kanlar脹 yerde kalmad脹. Bahar Kalkan脹 Harekat脹'yla rejim g端巽lerine a脹r darbe vuruldu. ... Harekat脹'n脹n baar脹l脹 ekilde deva m ettiini duyurdu ve son rakamlar脹 a巽脹klad脹. ... 聴ran taraf脹ndan 聴dib'e g旦nderilen Afgan ve Pakistanl脹 iiler de vard脹.".. ... https://www.ensonhaber.com/kilicdaroglunun-sehit-h... ... https://www.ensonhaber.com/rejim-gucleri-ambulansl... ... https://www.ensonhaber.com/iste-unlulerin-idlib-pa... ... ://www.ensonhaber.com/esi-tarafindan-vurulan-genc-kadin-gozunu-kaybetti.html.... liderlerinden Numan elebi Cihan ehit edildi. Bu g端n mezar脹 bile ... Crimean Tatar delegates, with J. Seidamet among them, met with M. ... (Wycig z listu p.. Kahraman ordumuz daha 旦nce F脹rat Kalkan脹, Zeytin Dal脹 ve Bar脹 P脹nar脹 Operasyonlar脹ndan 旦l巽ek olarak 巽ok b端y端k bir harek但ta imza atmaktad脹r.. Galaxy Z Flip, ilk Samsung katlan脹r ak脹ll脹 telefon olan Galaxy Fold' dan 旦nemli 旦l巽端de daha ... IGMG Duisburg-Wanhei...m Eitim ve K端lt端r Merkezi ile birlikte koruyucu aile ... Belgeselde annesi vefat etmi ve babas脹 taraf脹ndan terk edilen bir 巽ocua bir ... Idlib'de rejim g端巽lerinin top巽u atei sonucu 5 askerimiz ehit oldu,.... Rejim g端巽leri yap脹lan anlamalara uymayarak, askerlerimizi kalle巽e pusuya d端端rd端. ... 聴te imdi de birlik ve beraberlik i巽inde hareket ediyor, sab脹r ve ... Katil rejime kar脹 kararl脹 ekilde m端cadele eden devletimizin ve kahraman ... 聴sve巽li parlamenter s脹n脹r d脹脹 edildi ... M. Kemal SALLI ... Sacide Z. Sara巽.. Milli Savunma Bakanl脹脹, Suriye'nin 聴dlib kentinde rejim unsurlar脹nca yap脹lan ... g旦nderilen Mehmet巽iklerimizin rejim g端巽leri taraf脹ndan top at脹lar脹yla vurulduu belirtildi. ... top巽u at脹脹 neticesinde, 4 kahraman silah arkada脹m脹z ehit olmu, 1'i ... B旦lgede tespit edilen hedefler derhal ate destek vas脹talar脹m脹zla.... T端rk Silahl脹 Kuvvetleri (TSK), harekatta bug端ne kadar rejim ve ter旦r 旦rg端t端 PKK'n脹n uzant脹s脹 SDF g端巽lerinin bulunduu Tel Rifat, Halep'in.... Suriye'de sivilleri katletmeye devam eden rejim g端巽leri b旦lgede g旦巽端 ve insanl脹k dram脹n脹 engellemek i巽in bulunan TSK'n脹n kurduu Taftanaz 端ss端ne sald脹rd脹, 5 asker ehit ... "Rejim taraf脹ndan youn top巽u at脹脹 neticesinde, 5 kahraman silah ... B旦lgede tespit edilen hedefler derhal ate destek vas脹talar脹m脹zla.... Milli Savunma Bakanl脹脹, 聴dlib'de 巽at脹malar脹n 旦nlenmesi amac脹yla b旦lgeye takviye i巽in g旦nderilen T端rk Silahl脹 Kuvvetleri unsurlar脹na, rejim.... M. N. A. 03 MART 2020 SALI. SAYI:2391. F聴YATI: 1.00 TL ... de bulunduklar脹 arac脹n isabet ald脹脹n脹 aktaran Yozgatl脹 kahraman asker Zekeriya. Demir, ara巽tan ... ehit olan kahraman- ... K脹l脹巽aslan taraf脹ndan organize edilen ve Devlet ... Kendisine bir iste- ... Bize 'Ruslarla rejim g端巽leri birbirlerine at脹yor bir.. Rejim unsurlar脹 taraf脹ndan d端zenlenen hain sald脹r脹larda ehit olan ... yeni insani krizlerin 旦nlenmesi ve b旦lgemizde bar脹脹n tesis edilmesi i巽in 巽aba ... rejime kar脹 kararl脹 ekilde m端cadele eden devletimizin ve kahraman ... 聴te rejim g端巽leri son olarak da yap脹lan anlamalara uymayarak ... M. Kemal SALLI. 3d2ef5c2b0 緇罐≦若≪≪帥Professional4.9.31 Keygen,mathrubhumiゃ1995綛贋篁pdf

コメントをかく


「http://」を含む投稿は禁止されています。

利用規約をご確認のうえご記入下さい

Menu

メニューサンプル1

メニューサンプル2

開くメニュー

閉じるメニュー

  • アイテム
  • アイテム
  • アイテム
【メニュー編集】

メンバーのみ編集できます